outbound links 760x400 - تاثیر لینک خروجی بر رتبه بندی سایت

تاثیر لینک خروجی بر رتبه بندی سایت

گاهی اوقات ممکن است یک سایت، مرتبط با چندین موضوع باشد. بنابراین اگر دقیقاً به کسب و کار شما مرتبط نیست اما اشاره ای به آن می کند، میتوان گفت آن سایت، سایت خوبی است. مهم ترین چیز این است که سایت هم پوشانی داشته و صفحات آن برای فردی که در سایت شما کلیک می کند و به سایتی دیگر می رود بسیار مفید باشند. آنچه که شما لینک می زنید باید با محتوایی که در صفحه سایت شما مورد بحث و بررسی قرار گرفته مرتبط باشد. در واقع چیزی که به آن لینک می زنید سیگنالی از محتوای صفحه شماست.

لینک ها تعیین می کنند که چه اندازه سایت شما قانونی و معتبر است. سایت های اسپم نه تنها به سایت های معمولی بلکه به سایت های اسپم نیز لینک می زنند اما سایت های معمولی هیچ تمایلی به لینک زدن به سایت های اسپم ندارند. به این دلیل، سایت های اسپم علارغم لینک زدن به سایت های نرمال، به سایت های اسپم همانند خود لینک می زنند. این سایت ها مجموعه ای از لینک های خروجی به سایت های نرمال و اسپم دارند اما سایت های نرمال این چنین نیستند.

اگر سایتی که به آن لینک می زنید دارای لینک های خروجی اسپم باشد، باید در مورد لینک زدن به چنین سایتی تجدید نظر کنید. نکته اینجاست که سایت های بی کیفیت در طول شبانه روز به سایت های نرمال لینک می زنند. لینک زدن به سایت های نرمال همواره انجام می شود و وقفه ای برای آن وجود ندارد. اما واقعیت این است که سایت های نرمال به سایت های بی کیفیت لینک نخواهند زد. اگر سایت شما یک سایت معمولی است باید بر روی کیفیت سایتی که به آن لینک می زنید تمرکز کنید. کیفیت محتوا بسیارحائز اهمیت است اما مهم تر این است که بدانید سایتی که به آن لینک می زنید به چه سایت هایی لینک زده و چه کسانی به این سایت لینک زده اند. برای مثال اگر سایت های دیگر شامل تعداد زیادی لینک های خروجی هستند که بابت آن ها هزینه پرداخت شده ممکن است برای لینک زدن به آن ها تمایل نداشته باشید. لازم به ذکر است که بین لینک های اتوماتیکی که توسط اسپمرها ایجاد شده اند و لینک هایی که بابت آن ها هزینه پرداخت شده تفاوت وجود دارد.

الگوی معمولی لینک پرداختی در یک مقاله بدین گونه است که مقاله دارای سه لینک باشد. آیا کتاب یا نوشته ای معتبر وجود دارد که بر سه لینک نه بیشتر و نه کمتر تاکید داشته باشد؟ بله این یک الگو است و لینک پرداختی معمولاً اولین و گاهی اوقات دومین لینک است. اگر شما تعداد بیشتری لینک مشاهده کردید مطمعناً لینک سازی سایت ضعیف بوده است. لینک زدن به صفحات .edu و .gov در صورتی که محتوا به آن ها مرتبط باشد بسیار خوب است. برای مثال اگر موضوع شما مسافرت های اروپایی است باید به چیزی که مرتبط با سفر است لینک بزنید. مردم معتقدند که لینک زدن به اینگونه صفحات به رتبه بندی سایت کمک خواهد کرد.